اهداف

هدف از تشکیل صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی موضوع بند 7 امیدنامه (به شرح ذیل) اوراق مطابق موضوع بند 2 امیدنامه (شرکت گروه مپنا، شرکت تولید برق عسلویه مپنا و اوراق سلف موازی برق سنندج مپنا ) و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در اینصورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.
تعهدات و شرایط بازارگردانی:
صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد؛ و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات است.
1- باید همواره سفارش ‏های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط زیر وارد سامانۀ معاملات مربوطه گردد:
الف) به گونه ‏ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش‏ های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش‏ های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنۀ مظنه به میزان 5 درصد باشد.
ب)به گونه‏ ای که حجم سفارش‏ های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد. حداقل سفارش به شرح زیر است: 1.000
و درصورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یا تساوی میان آنها از بین برود، صندوق موظف است سفارش‏های مذکور را ترمیم کند.
ج) به گونه ‏ای که صف خرید یا فروش اوراق مستمراً بیش از یک ساعت معاملاتی تداوم نیابد. در صورت عدم وجود اوراق در کد صندوق و عدم امکان خرید اوراق در سقف دامنۀ نوسان روزانه قیمت، صندوق ملزم به رعایت این بند نبوده، لیکن موظف است سفارش خرید را در سامانۀ معاملاتی حفظ نماید.
2- در صورت تقاضای صندوق مبنی بر توقف نماد معاملاتی ورقۀ بهادار، بورس تهران/فرابورس ایران مربوطه می‏تواند دلایل صندوق را بررسی و در صورت توافق و تطابق با مقررات مربوطه، نماد معاملاتی ورقۀ بهادار را متوقف نماید. بورس تهران/فرابورس ایران می ‏تواند در راستای کمک تعادل عرضه و تقاضای بازار حسب درخواست صندوق در زمان بازگشایی، دامنه نوسان قیمت نماد معاملاتی ورقۀ بهادار مذکور را تا 2 برابر دامنه نوسان عادی افزایش دهد.
3- در شرایطی مطابق با هریک از موارد زیر، صندوق تعهد به انجام وظایف بازارگردانی را ندارد:
الف) هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقۀ بهادار در یک روز معاملاتی، برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می‏ شود. حداقل معاملات روزانه به شرح زیر: 500.000
ب)در صورتی که نماد معاملاتی ورقۀ بهادار مورد نظر بسته باشد.
ج)درصورتی که قیمت ورقه بهادار در 5 جلسه معاملاتی متوالی بیش از 3 برابر دامنه مجاز نوسان، در یک جهت تغییر کند و در عین حال عرضه و تقاضای ورقۀ بهادار به تعادل نرسیده باشد؛ که مدت زمان معافیت صندوق براساس این بند توسط بورس تهران/فرابورس ایران مربوطه حسب مورد تعیین می ‏شود.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای٢-٢-١ و٢-٢-٢ (شرکت گروه مپنا، شرکت تولید برق عسلویه مپنا و اوراق سلف موازی برق سنندج مپنا )در چارچوب تعهدات بازارگردانی موضوع بند 7 امیدنامه می‏نماید هدف صندوق افزایش نقدشوندگی،تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت سهام و حق تقدم سهام موضوع بندهای ٢-٢-١ و ٢-٢-٢ امیدنامه و کسب منفعت از این محل است

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق