ارکان صندوق

کارگزار صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان به همراه توضیحات

متولی صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر ثبت صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان

حسابرس صندوق اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان به همراه توضیحات