دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت گروه مپنا(سهامي عام) 55,990 %99.98
2 كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص) 5 %0.00
3 سبدگردان سهم آشنا 5 %0.00