جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 76,938 66.29 267,275 97.47 275,186 96.41 323,207 98.79
اوراق مشارکت 23,789 20.5 47 0.02 44 0.02 0 0
سپرده بانکی 9,768 8.42 3,021 1.1 6,812 2.39 2,332 0.71
وجه نقد 71 0.06 0 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,503 4.74 3,869 1.41 3,394 1.19 1,612 0.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 128,633 110.82 179,916 65.61 275,186 96.41 323,207 98.79